Gideon destroys his father's idols


Gideon destroys his father's idols.